Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW

 

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Małopolskim Banku Spółdzielczym Zasad ładu korporacyjnego za 2016 r.

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Małopolskim Banku Spółdzielczym Zasad ładu korporacyjnego za 2017 r.

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Małopolskim Banku Spółdzielczym Zasad ładu korporacyjnego za 2018 r.

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Małopolskim Banku Spółdzielczym Zasad ładu korporacyjnego za 2019 r.

 

Polityka informacyjna Małopolskiego Banku Spółdzielczego

 

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2016 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2017 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2018 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2019 r

 

Dane finansowe 30.06.2017 r.

Dane finansowe 31.12.2017 r.

Dane finansowe 30.06.2018 r.

Dane finansowe 31.12.2018 r.

Dane finansowe 30.06.2019 r.

Dane finansowe 31.12.2019 r.

Dane finansowe 30.06.2020 r.Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji/skarg oraz zgłoszeń o transakcjach nieautoryzowanych w Małopolskim Banku Spółdzielczym

Druk zgłoszenia reklamacji karty 

Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji

 

Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych w MBS

Załącznik nr 1 do Zasad realizacji pojedynczych transakcji płatniczych w MBS

Załącznik nr 2 Godziny graniczne realizacji pojedynczych transakcji płatniczych

 


Podstawowa struktura organizacyjna

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Małopolskim Banku Spółdzielczym

Informacja o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego

 

Informacja o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej określonych w ustawie wymogów

Informacja Małopolskiego Banku Spółdzielczego wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe

Informacja dotycząca osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań

Komunikat dotyczący rachunków oszczędnościowych w walutach

Komunikaty Banku w związku z art. 111 i 111b ustawy Prawo bankowe

 

Zestawienia bilansowe - 12.2019 r.

Bilans Banku - AKTYWA, PASYWA

Pozycje pozabilansowe

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów środków pieniężnych

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie biegłego

Sprawozdanie Zarządu Banku za 2019 r.

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40