baner_homepage_1500
MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
baner_homepage_1500
baner_homepage_1500
MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
baner_homepage_1500
previous arrow
next arrow

W rejonie wielickim działało kilkanaście spółek oszczędności i pożyczek zwanych Kasami Stefczyka, utworzonych w latach 1899 — 1912, które pod koniec lat 40 i na początku lat 50 ubiegłego wieku zostały przyłączone do Małopolskiego Banku Spółdzielczego. Spółki te funkcjonowały w dziewiętnastu miejscowościach powiatu wielickiego. Z uwagi na przejęcie dorobku tych spółek przez Małopolski Bank Spółdzielczy należy o niektórych z nich wspomnieć. Pierwszą kasę oszczędnościowo — pożyczkową systemu Raiffeisena, zwaną później Kasą Stefczyka założono w Brzeziu w 1899 roku. Dużą aktywność społeczną wykazała wieś Grabie. Już w 1891 roku założono tam Kółko Rolnicze, którego przewodniczącym został wybrany ksiądz Jan  Skwarczyński. 16 lutego 1903 roku przy współudziale Kółka Rolniczego została założona Spółka Oszczędności i Pożyczek.

Przewodniczącym zarządu został miejscowy proboszcz ksiądz Józef Raźny, a jego zastępcą Piotr Szeląg. Początkowo kasę i lokal dla urzędowania umieszczono na plebani, ale już w 1910 roku zakupiono dom. Po II Wojnie Światowej, 6 maja 1945 roku agendy i majątek Kółka Rolniczego przejął miejscowy Zarząd Samopomocy Chłopskiej, a Kasę Stefczyka w 1949 roku Gminna Kasa Spółdzielcza w Wieliczce. Kierując się kryteriami bliskości terenowej kolejna spółka oszczędnościowo- pożyczkowa powstała w Czarnochowicach w 1904 roku. Inicjatorem jej był student wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan Kania, późniejszy pracownik Biura Patronatu we Lwowie, a w okresie międzywojennym lustrator kas.

patronNa zebranie założycielskie przybył dyrektor Patronatu Franciszek Stefczyk, który bardzo często uczestniczył w tego rodzaju zebraniach, udzielając przy tej okazji wszechstronnych informacji i wskazań praktycznych o sposobie prowadzenia spółki. Przełożonym zarządu został Józef Staśko, rolnik w Czarnochowicach. Kasa funkcjonowała nadal również w czasie okupacji niemieckiej, chociaż jej rozwój, podobnie jak i innych spółek oszczędnościowo — pożyczkowych, znacznie zmalał. W Biskupicach Kasę Stefczyka z nieograniczoną poręką założono w 1902 roku. Obszar jej działania był wyjątkowo rozległy, obejmował dziesięć wsi: Dobczyce, Biskupice, Przebieczany, Tomaszkowice, Sułów, Zabłocie, Szczygłów, Trąbki, Dobranowice i Zborówek. Liczba członków w związku z tym była wysoka, w okresie międzywojennym liczyła ona około 450.

Historia Małopolskiego Banku Spółdzielczego rozpoczyna się w 1925 roku, w którym powstał Bank Ludowy z siedzibą w budynku Składnicy Kółek Rolniczych przy Placu Kościuszki 1. Banki Ludowe były mniej liczne niż spółki oszczędności i pożyczek ale ekonomicznie silniejsze. Banki Ludowe działalnością swą obejmowały większy teren, z reguły siedzibę miały w miastach. Bank Ludowy w Wieliczce został założony przez grupę najbogatszych chłopów, właścicieli ziemskich i wyższych urzędników państwowych oraz Kopalni Soli. Pierwszym prezesem Banku był Henryk Osuchowski, po nim Klemens Reicher, prezesem Rady Nadzorczej profesor Tomasz Żywiec. Najwyższa liczba członków udziałowców dochodziła do 1800. Udział do 1928 roku wynosił 20 złotych, po tym roku zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia podniesiono udział do kwoty 100 złotych. 14 grudnia 1942 roku Bank Ludowy zmienił nazwę na Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Wieliczce, by po zakończeniu wojny wrócić do nazwy poprzedniej to jest Bank Ludowy. W okresie Polski Ludowej zmieniał on nazwę jeszcze kilkakrotnie, a mianowicie: siedziba historia

  • 24.07.1950 na Gminną Kasę Spółdzielczą,
  • 31.10.1956 na Kasę  Spółdzielczą, 
  • 20.08.1960 przyjął nazwę Bank Spółdzielczy w Wieliczce.
  • 2008 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
  • obecnie Małopolski Bank Spółdzielczy

Pod koniec lat 40 ubiegłego stulecia wprowadzona została reforma systemu bankowego, która rozpoczęła proces kumulowania Kas Stefczyka. W procesie tym chodziło o ich skomasowanie w celu poddania ścisłej kontroli państwa, a przy tym również ograniczenie ich samorządności. Spółdzielczość oszczędnościowo - pożyczkową włączono do socjalistycznego systemu gospodarczego, a własność spółdzielcza stała się jedną z form własności socjalistycznej. Istniejące i funkcjonujące obok siebie Kasy Stefczyka, Komunalna Kasa Oszczędności powiatu wielickiego i Bank Ludowy weszły po zjednoczeniu w 1949 roku w skład Banku Spółdzielczego, jednej organizacji oszczędnościowo — kredytowej działającej na terenie miasta, który stopniowo wchłaniał spółdzielnie terenowe (np. w 1955 roku Gminną Kasę Stefczyka w Mietniowie) poszerzając swój zakres działania.

Do końca 1957 roku jednostką nadrzędną dla Banku Spółdzielczego, pełniącą funkcję centrali organizacyjnej, rewizyjnej i finansowej był Narodowy Bank Polski i Bank Rolny. W okresie tym spółdzielczość oszczędnościowo - pożyczkowa była pozbawiona prawa gromadzenia na własne potrzeby wkładów oszczędnościowych, a zadania kredytowe w bardzo okrojonych rozmiarach ustalane były przez państwo. Dyrektorem Banku po ustąpieniu w 1949 roku Rudolfa Maaka przez krótki okres czasu był Henryk Skowroński dyrektor Spółdzielni Rolniczo – Handlowej. W Zarządzie pozostał nadal Mieczysław Batko, który już jako emeryt pracował w jego składzie niemal do końca życia. Przewodniczącym Rady Nadzorczej był Antoni Konopka, którego w roku 1961 zastąpił Stanisław Duda z Bieżanowa. Dzięki jego i Mieczysława Batki inicjatywie i osobistemu zaangażowaniu nastąpiła w 1970 roku zmiana siedziby Banku i stworzono warunki do lepszej obsługi klientów. Ta nowa siedziba stała się bazą obecnego lokalu bankowego po powiększeniu i zmodernizowaniu w 1999 roku. Po niespodziewanej śmierci Stanisława Dudy we wrześniu 1971 roku, na przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Józefa Szewczyka z Grabia. Po nim funkcję tę sprawowali Mieczysław Blat, Robert Zariczny, Edward Kurzawa, a od 1992 roku do dziś Tadeusz Dudzik.

W ramach ogólnych zmian w systemie zarządzania gospodarką narodową, co nastąpiło po roku 1956 przywrócono częściowo spółdzielczości oszczędnościowo - pożyczkowej jej samorządny charakter. Między innymi umożliwiono wydawanie własnych książeczek i przyjmowanie wkładów ną własny rachunek, które stały się źródłem finansowania działalności kredytowej. Zorganizowany w 1957 roku Krajowy Zjazd Delegatów Spółdzielni  Oszczędnościowo - Pożyczkowych powołał do życia Związek SOP i wytyczył kierunki rozwoju i zakres działania spółdzielni. Powołanie Związku zapoczątkowało proces odradzania się spółdzielczości bankowej. Związek Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych pełnił funkcję centrali organizacyjnej i rewizyjnej dla zrzeszonych w nim spółdzielni. Służył spółdzielniom szeroką pomocą, szczególnie w szkoleniu personelu i członków organów samorządowych, działał na rzecz poprawy warunków lokalowych i mechanizacji prac biurowych, wydawał przepisy, przeprowadzał lustracje i udzielał instruktażu.

Z chwilą utworzenia Centralnego Związku SOP zapoczątkowany został rozwój organizacyjny i wzrost działalności kredytowej Banku w związku z możliwością większego udzielania kredytów na potrzeby produkcyjne gospodarstw chłopskich. Bank prowadził wielkokierunkową działalność na rzecz wdrażania ludności do gromadzenia środków finansowych na rachunkach oszczędnościowych oraz rozwijano obrót bezgotówkowy zakładając dla rolników rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe. W pełnym zakresie prowadzono obsługę wypłat za skupione płody rolne, oraz obsługę kasową gminnych spółdzielni, a po roku 1970 przyjęto do obsługi finansowej rachunki gmin. Równocześnie prowadzono przy pomocy organów samorządowych Banku działalność społeczno - wychowawczą i kulturalną finansując środkami z nadwyżek bilansowych różnego rodzaju kursy i szkolenia oraz wspomagając finansowo organizacje społeczne, głównie na wsi. Sprawowano również patronat nad około 20 szkolnymi kasami oszczędności.

W 1975 roku nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej spółdzielczości - pożyczkowej . Na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 1975 roku został utworzony z dniem 1 lipca tego roku Bank Gospodarki Żywnościowej. Banki Spółdzielcze stały się udziałowcami Banku Gospodarki Żywnościowej, który stał się ich centralą organizacyjną, rewizyjną i finansową. W wyniku zmian organizacyjnych przeprowadzonych w 1975 roku rozszerzyła się znaczenie działalność kredytowa Banku Spółdzielczego, który uzyskał uprawnienia do kredytowania pozarolniczej gospodarki nieuspołecznionej i ludności, nakładów inwestycyjnych w indywidualnych gospodarstw rolnych i budownictwa mieszkalnego. Pozyskano wtedy wielu klientów, którzy niejednokrotnie nadal korzystają z usług kredytowych Banku Spółdzielczego. Z roku na rok wzrastały depozyty na rachunkach bankowych, zwiększały się obroty i poprawiała sytuacja ekonomiczna Banku.

Zmiany ustrojowe zapoczątkowane w 1989 roku w sposób istotny zmieniły warunki funkcjonowania Banku Spółdzielczego dając mu - w ramach obowiązującego porządku prawnego - pełną swobodę w podejmowaniu decyzji oraz ustalaniu rozmiarów i kierunków działalności. Zmiany te stwarzały jednak pewne zagrożenia, których dzięki przezornej i ostrożnej polityce władz Banku udało się uniknąć. Dzisiaj z perspektywy blisko 30 lat jakie upłynęły od wprowadzenia w naszym kraju gospodarki rynkowej można stwierdzić, że należycie zostały wykorzystane szanse rozwojowe Banku, który należy do grona największych banków spółdzielczych w Polsce. Wśród zmian ustrojowych jakie zaistniały po 1989 roku należy wymienić pozbawienie Banku Gospodarki Żywnościowej funkcji centralnego związku spółdzielczego jaką sprawował wobec banków spółdzielczych. Banki, w tym również nasz Bank były powiązane z BGŻ umowami cywilno - prawnymi, w ramach których prowadził rachunki bankowe i rozliczenia oraz świadczył inne usługi. Umowę tę Bank nasz rozwiązał i na zasadzie dobrowolności i swobodnego wyboru podpisał w 1994 roku umowę zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Południowo - Zachodnim we Wrocławiu.

Obecnie Bank Spółdzielczy jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Gospodarka rynkowa i swoboda działalności gospodarczej spowodowała, że dotychczasowi kluczowi klienci jak gminne spółdzielnie, PSS, spółdzielnie kółek rolniczych i kółka rolnicze, spółdzielnia ogrodnicza i wiele innych podmiotów gospodarczych zaliczanych do przedsiębiorstw uspołecznionych popadło w trudności finansowe i z czasem w większości przestało być klientami Banku. W tej sytuacji Zarząd przy wsparciu Rady Nadzorczej podjął realizację strategii stworzenia Banku uniwersalnego z pełną ofertą w zakresie bankowości detalicznej, ukierunkowanego na obsługę osób fizycznych, rolnictwa, małych i średnich firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. Strategia ta pociągnęła za sobą podjęcie działań usprawniających obsługę oraz przybliżających placówki bankowe do klientów.

Wśród działań usprawniających obsługę wymienić należy przede wszystkim położenie nacisku na szkolenie pracowników i wprowadzenie systemu informatycznego, gdyż ręczna księgowość uniemożliwiała przetwarzanie wzrastającej liczby operacji bankowych. W związku z tym już w 1992 roku wdrożono w Banku komputerowy system księgowy, który poddawany bieżącym modyfikacjom i ulepszeniom funkcjonuje do dziś dając gwarancję sprawnej i niezawodnej obsługi klientów. Przez udział w procesie konsolidacji i restrukturyzacji banków spółdzielczych oraz tworzenie nowych palcówek od podstaw Małopolski Bank Spółdzielczy jako jeden z pierwszych stał się aktywnym uczestnikiem procesu restrukturyzacji i i konsolidacji sektora bankowości spółdzielczej. W 1994 roku nabył likwidowany Bank Spółdzielczy w Myślenicach. Ponadto w roku 1999 przyłączył nie posiadający wymaganej sumy funduszy Bank Spółdzielczy w Kłaju, natomiast w 2001 roku Bank Spółdzielczy w Niepołomicach. Pozwoliło to na rozszerzenie bazy klientów o klientów łączonych banków. Z drugiej strony Bank stale poszerza sieć placówek tworząc je od podstaw. W 1992 roku utworzono Filię w Krakowie, a obecnie Oddział na ulicy Wodnej, w 1997 roku otwarto Oddział w Krakowie przy ul. Wysłouchów. W 2002 roku udostępniono dla Klientów Filię w Gdowie, a obecnie Oddział oraz Filię w Wieliczce przy Placu Kościuszki. W roku 2004 rozpoczęła działalność nowo otwarta Filia w Myślenicach. Otwarto także Filię w Wieliczce przy ul. Wincentego Pola, Filię w Zabierzowie Bocheńskim, Węgrzcach Wielkich i w Krakowie przy ul. Balickiej. W efekcie podjętych działań zwiększono liczbę placówek Banku o pełnym zakresie działania z dwóch w roku 1994 do szesnastu w chwili obecnej. Potwierdzeniem wysokiej pozycji Banku i jego dobrej oceny przez Klientów są prestiżowe nagrody i wyróżnienia. Kierując się przesłaniem twórców bankowości spółdzielczej, Bank utrzymuje ścisłe związki ze społecznością lokalną i wspiera finansowo przedsięwzięcia o charakterze oświatowym, kulturalnym i społeczno - gospodarczym, poprzez sponsorowanie i doraźną pomoc finansową udzielaną szkołom, organizacjom społecznym i charytatywnym.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40