KOMUNIKAT

z dnia 28.12.2015 r.

dotyczący zmiany oprocentowania pobieranego od niespłaconych 
w terminie należności (kredytów)

Na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz zawartej Umowy kredytowej od dnia 01.01.2016 r. Małopolski Bank Spółdzielczy informuje, iż od niespłaconej kwoty kredytu Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym. Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p.

Wysokość oprocentowania za opóźnienie ulega zmianie każdorazowo w przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.  Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Na dzień 01.01.2016 r. oprocentowanie to wynosi: 14% w stosunku rocznym.

Podstawowe stopy procentowe NBP

Stopa procentowa  Oprocentowanie  Obowiązuje od dnia 
 Stopa referencyjna 1,50  2015-03-05 
 Stopa lombardowa 2,50  2015-03-05 
 Stopa redyskonta weksli 1,75  2015-03-05 

 


INFORMACJA

DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE Z OPROCENTOWANIEM ZALEŻNYM OD STAWEK RYNKU MIĘDZYBANKOWEGO WIBID 1M I WIBID 3M


OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWEK: SIERPIEŃ 2019 r.

 

ŚREDNI WIBID 1M W LIPIEC 2019 r. wyniósł: 1,44
ŚREDNI WIBID 3M W LIPIEC 2019 r. wyniósł: 1,52

  

I N F O R M A C J A

DLA KLIENTÓW MBS POSIADAJĄCYCH KREDYTY OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH OPARTYCH O ŚREDNIĄ STAWKĘ WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M LUB REDYSKONTO WEKSLI

OKRES OBOWIĄZYWANIA STAWKI:

WIBOR 6M obowiązujący w II półroczu 2019 r.: 1,79

SIERPIEŃ 2019 r.

WIBOR 1M: 1,64
WIBOR 3M: 1,72
REDYSKONTO WEKSLI:  1,75%

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40