lokaty oferta

Terminowa lokata oszczędnościowa „LOKATA ZYSK” to rozwiązanie, które pozwoli Ci w sposób bezpieczny i zyskowny ulokować i pomnożyć swoje nadwyżki finansowe już od 1000 złotych.

  • bezpieczeństwo zdeponowanych środków,
  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku, 
  • brak opłat za wpłaty i wypłaty, 
  • pewny zysk z założonej lokaty,
  • możliwość bezpłatnego ustanowienia pełnomocnictw do rachunku,
  • możliwość dokonania zapisu na wypadek śmierci.

Lokata w kolejnym okresie oprocentowana jest wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w dniu przedłużenia Umowy, której wysokość określona jest w Uchwale Zarządu Banku

W przypadku niedotrzymania przez Klienta zadeklarowanego okresu przechowywania środków pieniężnych na lokacie, za okres przetrzymania przysługuje Klientowi oprocentowanie w wysokości 50% oprocentowania obowiązującego dla rachunków oszczędnościowych a’vista w złotych polskich lub w walutach wymienialnych określanego w uchwale Zarządu.

Nie podjęcie środków w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym przedłużeniem umowy na ten sam okres lokacyjny.

Środki na rachunkach w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

„LOKATA ZYSK” oprocentowanie (obowiązuje od 12.06.2017 r.):

Lokata 1 miesięczna – 1,00% w skali roku
Lokata 3 miesięczna – 1,20% w skali roku
Lokata 6 miesięczna – 1,30% w skali roku
Lokata 12 miesięczna – 1,50% w skali roku

Stała stopa procentowa w pierwszym okresie trwania umowy

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40