baner lokata new

Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych dla osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w złotych polskich.

Lokaty mogą być zawierane na następujące okresy lokacyjne:

  • 2, 4, 5, 7, 14, 21 dni (minimalny wkład 15000,00 złotych)
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 24 miesiące (minimalny wkład 1000,00 złotych)

Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej.

  • bezpieczeństwo zdeponowanych środków,
  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku, 
  • brak opłat za wpłaty i wypłaty, 
  • pewny zysk z założonej lokaty,
  • możliwość bezpłatnego ustanowienia pełnomocnictw do rachunku,

W przypadku niedotrzymania przez Klienta zadeklarowanego okresu przechowywania środków pieniężnych na lokacie, za okres przetrzymania przysługuje Klientowi oprocentowanie w wysokości 50% oprocentowania obowiązującego dla rachunków oszczędnościowych a’vista w złotych polskich lub w walutach wymienialnych określanego w uchwale Zarządu.
Nie podjęcie środków w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym przedłużeniem umowy na ten sam okres lokacyjny.

Środki na rachunkach w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

 

Terminowe lokaty oszczędnościowe – krótkoterminowe

oprocentowanie w stosunku rocznym

   
Lokata 2 dniowa 0,50%
Lokata 4 dniowa 0,50%
Lokata 5 dniowa 0,50%
Lokata 7 dniowa 0,50%
Lokata 14 dniowa 0,50%
Lokata 21 dniowa 0,50%

Terminowe lokaty oszczędnościowe Standardowe

oprocentowanie w stosunku rocznym

Lokata 1 miesięczna 0,90%
Lokata 2 miesięczna 1,00%
Lokata 3 miesięczna 1,00%
Lokata 4 miesięczna 1,10%
Lokata 5 miesięczna 1,15%
Lokata 6 miesięczna 1,30%
Lokata 9 miesięczna 1,30%
Lokata 12 miesięczna 1,40%
Lokata 24 miesięczna 1,40%

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40