rolnicy oferta

Kredyt płatniczy jest rodzajem kredytu obrotowego, realizowanym do wysokości przyznanej kwoty, uruchamianym w rachunku kredytowym.

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcy posiadającemu rachunek bieżący w Banku,
o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, między innymi wynikających z doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, itp. lub pokrycia udzielonych Kredytobiorcy przez Bank gwarancji i poręczeń.

  • Klient nie musi dostarczać prognoz finansowych na okres kredytowania,
  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • odsetki pobierane są z rachunku w ostatnim dniu miesiąca oraz w dniu spłaty całej kwoty kredytu,
  • łatwość i wygoda w uzyskaniu kredytu – minimum formalności oraz profesjonalna pomoc ze strony pracowników Banku

Wniosek o udzielenie kredytu

Kwota limitu nie może przekroczyć połowy średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość podwyższenia kwoty limitu.
Kredyt płatniczy jest udzielany na okres do 30 dni.
Wraz z wnioskiem Wnioskodawca przedstawia dokumenty płatnicze, na podstawie których dokonywane będą płatności w ciężar kredytu płatniczego oraz załącznik wskazujący najbliższe wpływy, które przeznaczone zostaną na spłatę kredytu, przy czym wartość wpływów ujęta w wykazie winna stanowić nie mniej niż 150 % kwoty kredytu płatniczego.


Forma i sposób spłaty kredytu

Kredyt spłacany jest z najbliższych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy bez jego dyspozycji, w pierwszej kolejności przed innymi płatnościami, z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych.

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40