rolnicy oferta

Kredyt udzielany jest w złotych polskich z przeznaczeniem na spłatę całkowitych zobowiązań finansowych wynikających z zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w innych bankach lub w Małopolskim Banku Spółdzielczym, z możliwością przeznaczenia części środków kredytu na każdy dowolny cel.

 • kredyt przyznawany jest na okres spłaty nawet do 25 lat,
 • brak dodatkowych opłat np. związanych z administrowaniem kredytem, wcześniejszą spłatę kredytu.
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • możliwość uzgodnienia indywidualnych warunków kredytowania w zależności od przedmiotu kredytowania.

Wniosek o udzielenie kredytu

Kredytobiorcami Banku ubiegającymi się o kredyt konsolidacyjny mogą być osoby prowadzące działalność gospodarczą, które spełniają następujące warunki:

 • posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mające stałe źródło dochodów z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej i posiadające odpowiedni stan majątkowy,
 • na stałe zamieszkujące w Polsce,
 • posiadające zdolność kredytową, 
 • których zaległości w spłacie kredytu nie przekraczają 60 dni,
 • którzy nie figurują w rejestrach Dłużników Niesolidnych Banku,
 • w stosunku do których nie toczy się postępowanie sądowe i administracyjne.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć w zasadzie 60% aktualnej wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie, wynikającej z wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Wysokość kredytu uzależniona jest od posiadanej zdolności kredytowej i wartości zabezpieczenia kredytu.

Uruchomienie kredytu

Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.      
Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej, poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar rachunku kredytowego na podstawie dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania.

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40