rolnicy oferta

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe – polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację
i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

  • brak dodatkowych opłat np. związanych z administrowaniem kredytem,
  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • kredyt może być udzielony jako długoterminowy, można skorzystać z karencji w spłacie kapitału, co pozwoli w pełni uruchomić planowaną inwestycję,
  • udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia (bez VAT),
  • możliwość uzgodnienia indywidualnych warunków kredytowania w zależności od przedmiotu kredytowania,
  • łatwość i wygoda w uzyskaniu kredytu – minimum formalności oraz profesjonalna pomoc ze strony pracowników Banku

Wniosek o udzielenie kredytu

Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy, wnoszonych w szczególności w formie:

  1. środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
  2. nabycia i opracowania dokumentacji technicznej przedsięwzięcia,
  3. zakupu nieruchomości przeznaczonej na wykonywanie działalności gospodarczej,
  4. zakupionych materiałów i urządzeń.

Udział własny Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi co najmniej 20% wartości netto przedsięwzięcia.

Uruchomienie kredytu

Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty.
Kolejne transze kredytu uruchamiane są po udokumentowaniu przez Kredytobiorcę zgodnie z przeznaczeniem wykorzystania uprzednio uruchomionych transz kredytu.

Forma i sposób spłaty kredytu

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy, o ile przewiduje ten tryb umowa kredytu, na podstawie pisemnych dyspozycji Kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę, a także wpłaty gotówkowej.

 

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę
|||| Szczegóły oferty::
Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40