baner kredyt eksp new

Kredyt gotówkowy "EXPRESS GOTÓWKA" przeznaczony jest na finansowanie krótkoterminowych potrzeb wynikających z działalności gospodarczej lub rolniczej.

"EXPRESS GOTÓWKA" może zostać udzielona jako kredyt w rachunku kredytowym lub w rachunku bieżącym. 

Korzyści dla Firmy:

  • kwota kredytu - do 100.000 zł
  • minimum formalności dla Klientów
  • prosta procedura przyznania kredytu
  • decyzja kredytowa w ciągu 48 godzin
  • łatwy i szybki dostęp do środków pieniężnych
  • możliwość udzielania kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych
  • dodatkowo możliwość udzielenia kredytu w rachunku bieżącym bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie

Kredytobiorcami Banku ubiegającymi się o kredyt „Express Gotówka” mogą być osoby fizyczne (w tym wspólnicy spółki cywilnej) prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o uproszczoną księgowość tj. w formie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej.

Kredyt "Express gotówka" w rachunku bieżącym:

Kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy a okres kredytowania może zostać automatycznie przedłużony na kolejny okres kredytowania, bez konieczności spłaty zadłużenia. Oprocentowanie kredytu wyliczane jest według stawki WIBOR 3M oraz marży od 4,5%.
Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku w przypadku braku środków własnych Klienta na rachunku. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu do wysokości przyznanej maksymalnej kwoty kredytu.

Kredyt "Express gotówka" w rachunku kredytowym:

Kredyt udzielany jest na okres do 36 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy.
Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych, kwartalnych lub dopasowanych do cyklu obrotowego działalności.
Oprocentowanie kredytu wyliczane jest według stawki WIBOR 3M oraz marży od 4,5%.
Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo poprzez wypłatę gotówki w kasie Banku bądź dyspozycję przelania na wskazane przez Kredytobiorcę konto.

 

 

Już teraz skorzystaj z naszej oferty - zadzwoń lub odwiedź naszą Placówkę

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40