Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW

 

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Małopolskim Banku Spółdzielczym Zasad ładu korporacyjnego za 2016 r.

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Małopolskim Banku Spółdzielczym Zasad ładu korporacyjnego za 2017 r.

 

Polityka informacyjna Małopolskiego Banku Spółdzielczego 


Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2010 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2011 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2012 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2013 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2014 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2015 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2016 r.

Informacja w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31.12.2017 r.

 

Dane finansowe 31.12.2012 r.

Dane finansowe 30.06.2013 r.

Dane finansowe 31.12.2013 r.

Dane finansowe 30.06.2014 r.

Dane finansowe 31.12.2014 r.

Dane finansowe 30.06.2015 r.

Dane finansowe 31.12.2015 r.

Dane finansowe 30.06.2016 r.

Dane finansowe 31.12.2016 r.

Dane finansowe 30.06.2017 r.

Dane finansowe 31.12.2017 r.

Dane finansowe 30.06.2018 r.Zasady rozpatrywania reklamacji

Druk zgłoszenia reklamacji karty debetowej

 

Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych w MBS
Załącznik nr 1 do Zasad realizacji pojedynczych transakcji płatniczych w MBS 


Podstawowa struktura organizacyjna

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Małopolskim Banku Spółdzielczym

Informacja o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego

Komunikat Banku w związku z art. 111 i 111 b ustawy Prawo bankowe

Informacja Małopolskiego Banku Spółdzielczego wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe

Komunikat dotyczący rachunków oszczędnościowych w walutach

 

Zestawienia bilansowe - 12.2017 r.

Bilans Banku - AKTYWA, PASYWA

Pozycje pozabilansowe

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów środków pieniężnych

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie biegłego

Sprawozdanie finansowe za 2017 r. - informacja dodatkowa

Sprawozdanie Zarządu Banku za 2017 r.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40